Politika spoločnosti a naše certifikácie

Sme spoločnosť zaoberajúca sa údržbou trávnatých plôch a poskytovaním upratovacích služieb v interiéroch a exteriéroch. Manažment a všetci zamestnanci trvalo akceptujú svoj záväzok plynúci zo zásad, pravidiel a strategických zámerov pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb, pre zabezpečenie ochrany životného prostredia a pre zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Tento cieľ chápeme ako trvalý, nikdy nekončiaci proces zlepšovania efektívnosti integrovaného systému manažérstva.

Pre zabezpečenie tohto cieľa sme prijali nasledovné opatrenia:

Poznávame zákazníkov a ich požiadavky.

  1. Výsledkom našej práce je záruka kvality, zabezpečenie zhody s požiadavkami zákazníkov.
  2. Konkurencia pre nás nie je nepriateľ, ale meradlo a motivácia k nášmu neustálemu zlepšovaniu.
  3. Kvalitu chápeme ako starostlivosť o výchovu, vzdelanie a pozitívnu motiváciu všetkých zamestnancov organizácie.
  4. Dlhodobý súlad činností prebiehajúcich v organizácii so záujmami zákazníkov zaisťujeme vysokou hospodárnosťou všetkých procesov.Dosahujeme to elimináciou chýb a strát, realizáciou včasných preventívnych opatrení, systematickým sledovaním a trvalým zlepšovaním procesov.
  5. Vo vzťahu k životnému prostrediu rešpektujeme príslušné zákony, nariadenia ako i poznatky modernej vedy. Naše činnosti prevádzkujeme s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia.
  6. Požadujeme, aby starostlivosť o BOZP a preventívna činnosť bola nedeliteľnou súčasťou plnenia úloh všetkých zamestnancov.
  7. Požadujeme, aby každý zamestnanec na svojom pracovisku vyhľadával nebezpečenstvá a riziká, pravidelne kontroloval svoje pracovisko z hľadiska BOZP a používal pridelené OOPP a riadne s nimi hospodáril.

 

kolektív TOPPRO s.r.o.

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát OHAS 14001:2004

Certifikát ISO 14001:2004

Certifikát OHSAS 18001:2007

Certifikát OHSAS 18001:2007

Certificate ISO 9001:2008

Certificate ISO 9001:2008

Certificate OHAS 14001:2004

Certificate OHAS 14001:2004

Certificate OHSAS 18001:2007

Certificate OHSAS 18001:2007

"Nie sme tu preto, aby sme len upratovali. Sme tu, aby sme vám veľmi uľahčili život."

TOPPRO

Liesková 20
040 01 Košice

IČO: 44325851
IČ DPH: SK2022664116

mobil: +421 915 960 262
mobil: +421 907 051 440
e-mail: toppro@toppro.sk